Regulamin

Regulamin Sklepu internetowego TonerySklep.pl z dnia 2014-12-25

Sklep internetowy działający w domenie TonerySklep.pl, prowadzony jest przez Arkadiusza Sałudę prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Arkacom, zarejestrowaną w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki.
Dane rejestrowe: ul. Cietrzewia 35, 02-492 Warszawa, NIP: 9512029750, REGON: 015618211

I. Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

 • Klient/Użytkownik – pełnoletnia osoba fizyczna, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;
 • Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);
 • Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
 • Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach Sklepu internetowego TonerySklep.pl;
 • Sprzedawca/Usługodawca – przedsiębiorca oznaczony w nagłówku Regulaminu;
 • Sklep internetowy (Sklep) – prowadzony przez Usługodawcę serwis internetowy dostępny w domenie TonerySklep.pl, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;
 • Towar – produkty prezentowane w Sklepie internetowym;
 • Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;
 • Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827);
 • Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);
 • Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

 

II. Postanowienia ogólne

2.1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem TonerySklep.pl i jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

2.2. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:

 1. zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta Klienta w ramach Sklepu internetowego;
 2. warunki i zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji produktów dostępnych w ramach Sklepu internetowego;
 3. warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach Sklepu internetowego;
 4. zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu internetowego.

2.3. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży Towarów następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany adres e-mail lub poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Towar wydruku potwierdzenia, specyfikacji Zamówienia lub faktury VAT.

2.4. Korzystanie ze Sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:

 1. Internet Explorer w wersji 7.0 lub nowszej z włączoną obsługą ActiveX, JavaScript i cookies lub
 2. Mozilla Firefox w wersji 3.0 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript i cookies,
 3. zalecana minimalna rozdzielczość ekranu to 1024x768 pikseli.

2.5. W celu korzystania ze Sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu oraz konta poczty elektronicznej.

2.6. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego, natomiast stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. Informacja o towarach zamieszczona na stronach Sklepu nie oznacza, że towary są dostępne w danej chwili w magazynie Sklepu lub u jego dostawców. Klient składając Zamówienie za pomocą Sklepu internetowego, składa ofertę kupna określonych produktów na warunkach podanych w ich opisie.

2.7. Zapytania mogą być kierowane na adres e-mail lub numer telefonu Sklepu widoczne na stronie głównej oraz w zakładce Kontakt. Opłata za połącznie telefoniczne według cennika właściwego operatora.


III. Zasady korzystania ze Sklepu internetowego

3.1. Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Sklepu internetowego jest rejestracja w jego ramach.

3.2. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu.

3.3. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.

3.4. Usługodawca może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:

 1. podał w trakcie rejestracji w Sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,
 2. dopuścił się za pośrednictwem Sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów Sklepu internetowego,
 3. dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez Usługodawcę za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię Usługodawcy.

3.5. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze Sklepu internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody Usługodawcy.

3.6. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku z usługami świadczonymi w ramach strony TonerySklep.pl, Usługodawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.

3.7. Klient zobowiązany jest w szczególności do:

 1. niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
 2. korzystania ze Sklepu internetowego w sposób niezakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
 3. niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),
 4. korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych Klientów oraz dla Usługodawcy,
 5. korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,
 6. korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.


IV. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

4.1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową TonerySklep.pl i dokonać wyboru odpowiedniego Towaru, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.

4.2. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.

4.3. Aby zamówienie mogło być realizowane konieczne jest podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz potwierdzenie zapoznania się z treścią Regulaminu.

4.4. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie składanego Zamówienia, które będzie zawierać informacje dotyczące:

 1. przedmiotu zamówienia,
 2. jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),
 3. wybranej metody płatności,
 4. wybranego sposobu dostawy,
 5. czasu dostawy.

4.5. W trakcie składania Zamówienia Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie. Jeśli wszystkie informacje są poprawne Klient zatwierdza koszyk poprzez wciśnięcie przycisku „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”.

4.6. Zatwierdzenie koszyka oznacza zgodę na umieszczenie danych osobowych Klienta w bazie Sklepu oraz na ich przetwarzanie przez Sprzedawcę w celu realizacji umowy, ponieważ są to warunki niezbędne do zrealizowania zamówienia.

4.7. Po przesłaniu Zamówienia Klient otrzymuje na zarejestrowany w panelu adres e-mail wiadomość o wpłynięciu zamówienia do Sklepu. Następnie jest ono weryfikowane przez obsługę Sklepu, a po pozytywnej weryfikacji Klient otrzymuje kolejną wiadomość zawierającą ostateczne potwierdzenie istotnych elementów złożonego Zamówienia i zatytułowaną: "Zamówienie nr ... - przyjęte do realizacji", w momencie otrzymania przez Klienta tej wiadomości e-mail umowę sprzedaży traktuje się za zawartą. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

4.8. Oferta dostępna w Sklepie aktualizowana jest raz dziennie, w związku z czym może się zdarzyć, że zamówiony towar został wcześniej kupiony przez innego Klienta i nie ma go chwilowo w magazynie. W przypadku niedostępności Towarów objętych Zamówieniem w magazynie Sklepu lub u dostawców i braku możliwości realizacji Zamówienia w możliwie krótkim czasie, Sklep zawiadomi Klienta powiadomieniem wysłanym na adres e-mail wskazany przez Klienta w formularzu zamówienia. W takiej sytuacji Klient może podjąć decyzję o zmianie sposobu realizacji Zamówienia. Wyróżniamy możliwość częściowej realizacji, wydłużenia czasu realizacji lub anulowania całego zamówienia. W przypadku częściowej realizacji, bądź anulacji zamówienia, ewentualna wpłata dotycząca zamówienia jest niezwłocznie zwracana Klientowi.


V. Dostawa

5.1. Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.

5.2. Usługodawca może dostarczyć zamówione Towary transportem własnym, przesyłką kurierską, do wskazanego przez Klienta paczkomatu lub punktu odbioru osobistego. Koszty dostawy zostaną wskazane w czasie składania Zamówienia.

5.3. W opisie każdego Towaru podany jest orientacyjny czas potrzebny na przygotowanie wysyłki. Informuje on ile dni roboczych upływa od momentu potwierdzenia Zamówienia przez Klienta do chwili jego wysłania. Zamówienie składające się z kilku Towarów, o różnych czasach realizacji, wysyłane jest po skompletowaniu całości Zamówienia, tzn. po upływie najdłuższego z czasów podanych dla zamówionych Towarów (chyba że strony postanowią inaczej).

5.4. Termin dostarczenia przesyłki do Klienta, to czas potrzebny na skompletowanie zamówienia powiększony o czas dostawy. Przy płatności przelewem termin ten wydłuża się o czas realizacji przelewu przez Klienta na rachunek bankowy Usługodawcy.


VI. Ceny i metody płatności

6.1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT (z wyróżnieniem wysokości stawki), cła oraz wszelkie inne składniki.

6.2. Klient ma możliwość uiszczenia ceny:

 1. przelewem na numer konta bankowego Sklepu (realizacja zamówienia rozpoczyna się po wpłynięciu wpłaty na konto Sklepu)
 2. płatnością w systemie płatności elektronicznych (realizacja zamówienia rozpoczyna się po otrzymaniu przez Sklep potwierdzenia poprawnego wykonania operacji od operatora płatności)
 3. gotówką przy odbiorze osobistym lub przy wybraniu przesyłki za pobraniem (realizacja zamówienia rozpoczyna się po zakończeniu procesu składania zamówienia)


VII. Prawo odstąpienia od umowy

Jeżeli Klient jest Konsumentem, wówczas przysługuje mu prawo odstąpienia od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia wysłanego pocztą na adres ARKACOM, Cietrzewia 35, 02-492 Warszawa lub pocztą elektroniczną na adres reklamacje@tonerysklep.pl. Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Mogą Państwo również wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną na naszej stronie internetowej tonerysklep.pl. Jeżeli skorzystają Państwo z tej możliwości, prześlemy Państwu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną).

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.

Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 

VIII. Reklamacje dotyczące Towarów

8.1. Usługodawca jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, z tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym, w szczególności w art. 556 oraz art. 556[1] - 556[3] Kodeksu Cywilnego. W przypadku umów zawieranych z klientami niebędącymi jednocześnie konsumentami w rozumieniu art. 22 [1] Kodeksu Cywilnego, na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego, odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi jest wyłączona.

8.2. W celu zgłoszenia reklamacji dotyczącej zakupionych Towarów, Klient może wypełnić formularz zgłoszenia reklamacyjnego dostępny po zalogowaniu w Panelu Klienta. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, można kierować także na adres reklamacje@tonerysklep.pl. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

8.3. Sprzedawca nie jest producentem towarów. Producent ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru na warunkach oraz przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej. Jeśli dokument gwarancyjny przewiduje taką możliwość, Klient może zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji bezpośrednio w autoryzowanym serwisie, którego adres znajduje się w karcie gwarancyjnej.


IX. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

9.1. Usługodawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.

9.2. Klient powinien niezwłocznie powiadomić Usługodawcę o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu internetowego. Nieprawidłowości takie można zgłaszać pisemnie na adres widoczny w zakładce Kontakt lub przy użyciu widocznego tam formularza kontaktowego.

9.3. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu. Usługodawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.


X. Postanowienia końcowe

10.1. Administratorem bazy danych osobowych Klientów Sklepu internetowego jest Usługodawca. Dane osobowe przekazywane są dobrowolnie w związku z zakupami i wykorzystywane są w celu realizacji umów sprzedaży oraz w celu realizacji statutowej działalności gospodarczej firmy. Dane te mogą być zatem przekazywane podmiotom odpowiedzialnym za obsługę płatności lub dostawę zakupionych produktów do Klienta. W przypadku wyrażenia przez Klienta dodatkowej zgody dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora w celu informowania Klienta kilka razy w roku o nowych towarach i promocjach. Każdy Klient dysponuje prawem wglądu do swoich danych, poprawiania lub żądania zaprzestania ich przetwarzania.

10.2. Po dokonaniu wysyłki zakupionego towaru i w przypadku wyrażenia przez Klienta, w trakcie składania zamówienia, dodatkowej zgody, Sklep w ramach realizacji umowy z Kupującym może przesłać Kupującemu na adres poczty elektronicznej zaproszenie do wypełnienia ankiety w celu zbadania jego opinii o przeprowadzonej transakcji. Kupujący jest uprawniony, jednak nie jest zobowiązany do jej wypełnienia.

10.3. W wyniku zmian aktów prawnych, względów formalnych dotyczących Sklepu lub ważnych przyczyn technicznych treść niniejszego Regulaminu może ulec zmianie, a o zmianach zarejestrowani Klienci będą powiadomieni na adres e-mail wskazany przy rejestracji lub zamówieniu, nie później niż w terminie 7 dni przed dniem wejścia zmian w życie. Zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian są realizowane według dotychczasowych postanowień Regulaminu. Użytkownik może żądać usunięcia swojego konta, jeżeli nie zgadza się na wprowadzenie zmian w Regulaminie.

10.4. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Usługodawcą a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego. Klient będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod adresem www.uokik.gov.pl.

10.5. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Usługodawcą a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.

10.6. Jeżeli pewna część Regulaminu okaże się nieważna lub nieskuteczna wg przepisów obowiązującego prawa, należy tę część interpretować w taki sposób, by była zgodna z prawem właściwym i odzwierciedlała, najbliżej jak to możliwe, intencje danego zapisu. W takim przypadku pozostałe części Regulaminu pozostają w mocy i są w pełni skuteczne.

10.7. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.


Zapraszamy do korzystania ze stron Pomocy, gdzie przedstawione są odpowiedzi na najczęściej zadawane przez Klientów pytania.

pixel